Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Thursday 12 October 2017

Kam jāpievērš uzmanība izvēloties laulību gredzenus / To what to pay attention choosing wedding rings


Sākot izvēlēties laulību gredzenus, pāri orientējas uz gredzena izskatu. Izdarot izvēli, jāapzinās, ka šīs rotas lietas izvēlē būtiska nav tikai šī simboliskā nozīme, bet arī tās praktiskums, tas, kā Jūs ar to jutīsieties tīri fiziski, to nēsājot katru dienu. Punkti, par kuriem ir vērts padomāt, izvēloties savu laulību gredzenu:


Starting to look for the wedding rings, the young couple is fixating on the look of the ring. Making a choice, you have to realize that this choice of jewelry has not only its symbolic meaning, but also its practicality, how you’re going to feel with it physically wearing it daily. Points worth to think about choosing your wedding ring:

c o n t i n u e   r e a d i n g   i n   e n g l i s h   b e l o w..
Madaras un Jāņa laulību gredzeni no "Schalins". Fotogrāfe: Džeina Saulīte
Madara and Jānis wedding rings from “Schalins”. Photographer: Džeina Saulīte
Profesija un hobiji.
1.      Cik daudz Jūs darbā izmantojat, rokas, kas var ietekmēt Jūsu laulību gredzena saglabāšanās kvalitāti. Piemēram, „Kāzu Aģentūras” bārmeņiem var novērot platus, biezus un noskrāpētus gredzenus. Plāns gredzens ar viņu profesiju jau būtu salocījies.
2.      Svarīgi ir izvērtēt Jūsu profesijas uzliktos standartus ģērbšanās stila izvēlē. Business casual stila piekritēji visbiežāk izvēlas  klasisku laulību gredzenu, kurš iederas koptēlā. Radošu profesiju pārstāvji izvēlas gredzenus ar rakstiem, gravējumiem no ārpuses un dažāda veida matējumiem. Latvijā vispirktākie no „Schalins” gredzeniem jau vairākus gadus ir tieši klasiskie gredzeni, kuri plašā izvēlē ir pieejami divās kolekcijās „Classic” un „Romans” .
3.      Ja Jums ir tādi hobiji, kā dārzniecība, autotehnika, ūdens sports, vai kas cits, kas varētu šo gredzenu ietekmēt, der padomāt par gredzena materiālu un biezumu.
 
Agritas un Jāņa laulību gredzeni no "Schalins". Fotogrāfs: Mārtiņš Plūme.
Agrita and Jānis wedding rings from “Schalins”. Photographer: Mārtiņš Plūme.
Personība.
Ieteikums ir meklēt tādu gredzenu, kurš piestāvēs Jūsu personībai, Jūsu ģērbšanās stilam, kopējam tēlam un raksturam. Ir svarīgi padomāt uz priekšu, arī tad, ja šobrīd iepaticies kāds neparasts dizains, apdomājiet, vai Jums tas patiks arī pēc laika. Iespējams, šis ir viens no argumentiem, kāpēc vairākums pāru izvēlas klasiskus gredzenus.
Komforts.
Komforts Jūsu izvēlētajai rotai ir viena no būtiskākajām īpašībām. 3 faktori, kuri ietekmē gredzena komforta sajūtu:
·         Izmērs
·         Forma
·         Materiāls
Iespējams, tieši tāpēc ienākot „Kāzu Aģentūras” ofisā pāri ir laimīgi ieraugot plašo gredzenu paraugu piedāvājumu. Mēs katram pārim, kuri piesakās uz konsultāciju gredzenu izvēlē, rezervējam vienu stundu, lai varētu mierīgi uzlaikot dažādus gredzenu modeļus un saprast, ar kuru labāk jūtas, kurš labāk piestāv. Uzsvēršu, ka šīs konsultācijas ir bez maksas.

! Nozīmīgi zināt savas alerģiskās reakcijas pret kādu no materiāliem, un iegādāties tāda materiāla gredzenu, kurš neizraisīs diskomfortu Jūsu ikdienas dzīvē.
       
Metāla izvēle.
Šeit vairāk ir gaumes jautājums. Kas Jums un Jūsu otrajai pusei patīk, kas vairāk raksturos Jūs. Kā jau iepriekš pieminējām arī ģērbšanās stils un alerģiskās reakcijas nosaka materiāla izvēli. Biežāk laulību gredzeniem sastopamie metāli:
- zelts ("Kāzu Aģentūrā" pieejamos "Schalins" gredzenus visus var pasūtīt no 585 vai 750 proves, kā arī dzelteno, balto vai rozā zeltu. Zelta kolekcija.).
- titāns (Šeit varat skatīt "Schalins" kolekcijas ar titānu: "Titan").
- pallādijs (Šeit varat skatīt "Schalins" kolekciju "Palladium")
Dizainers Lars Wallin, "Schalins".
Designer Lars Wallin “Schalins”.
Saderināšanās gredzens kopā ar laulību gredzenu.
Sievietēm, kuras plāno nēsāt saderināšanās gredzenu kopā ar laulību gredzenu, ieteicams gredzenus uzlaikot kopā. "Schalins" gredzeniem ir īpaši saderināšanās un laulību gredzeni, kuri jau sākotnēji no dizainera puses tiek veidoti kā komplekts.

"Schalins" laulību un saderināšanās gredzenu komplekts.
“Schalins” wedding and engagement ring’s pack.
 "Schalins" laulību un saderināšanās gredzenu komplekts.
“Schalins”wedding and engagement ring’s pack.
Kvalitāte.
- Divu gadu garantija. Īpaši svarīgi, tas ir gredzeniem ar briljantiem.
- Dažādos veikalos izvērtēt: platuma, biezuma un svara attiecību. Reizēm klienti mums saka, ka citā veikalā tāda paša platuma un biezuma gredzens ir bijis uz pusi vieglāks. Neesam juvelieri, tāpēc nevaram izskaidrot šo apstākli, tikai iesakām tam pievērst uzmanību.
- Proves gredzenos un sertifikāts briljantiem. 
- Ražotājs. Tāpat, kā vairākumam precēm arī gredzeniem atšķiras izgatavošanas kvalitāte, kas ir atkarīga no ražotāja.
Schalins gredzeniem pieejami dažādi matējuma veidi.
Schalins rings have available different sorts of matte materials.
 „Kāzu Aģentūrai” ir divi pamatvirzieni:
  1.             Kāzu organizēšana;
  2.        Laulības un saderināšanās gredzenu Zviedru uzņēmuma "Schalins" pārstāvēšana Latvijā.
Tāpēc arī tad, ja  neesat mūsu klienti kāzu organizēšanas pakalpojumiem, esat laipni aicināti pie mums apskatīt, uzlaikot un iegādāties saderināšanās un laulību gredzenus. Kā jau iepriekš minējām, katram pārim rezervējam stundu laika, tāpēc nepieciešams iepriekš norunāt tikšanās laiku, zvanot: 27531155 (Kalvis).
Dizainers: Lars Wallins "Schalins" kombinācija saderināšanās un laulību gredzeniem.
Designer: Lars Wallins "Schalins" combination for engagement and wedding rings.

Piedāvājuma klāstu ar jau pievienotām cenām varat aplūkot arī mūsu mājaslapā www.milestiba.lv , sadaļā gredzeni.  Mēs iesakām pieteikt tikšanos un uzlaikot klātienē, jo pāri uzlaikojot gredzenus mēdz mainīt savu sākotnējo izvēli.

Saisītais raksts: Saderināšanās un laulības gredzenu nēšāšanas tradīcijas Latvijā un citviet.


Translation:

Starting to look for the wedding rings, the young couple is fixating on the look of the ring. Making a choice, you have to realize that this choice of jewelry has not only its symbolic meaning, but also its practicality, how you’re going to feel with it physically wearing it daily. Points worth to think about choosing your wedding ring:

Profession and hobbies.

1.      The fact how much at work You use Your hands may affect the quality of Your ring’s preservation. For instance, You can notice that bartenders of “Wedding Agency” have wide, thick and scratched rings. A thick ring would’ve been folded up by now being worn at their profession.
2.      It’s important to evaluate Your profession’s standards in the choice of Your work’s dress code. Business casual style adherents more likely choose a classic wedding bend, which suits the common image. Artistic profession’s representatives choose rings with symbols, engravings on the outside and different kind of matte materials. In Latvia the most purchased from “Schalins” ringers for many years are the classic ones, which are available in wide selection in two collections “Classic” and “Romance”.
3.      If You have hobbies like gardening, auto technologies, water sports or something else that could affect the ring, it’s worth to think about the ring’s material and thickness.

Personality.
Our advice is to look for a ring that will suit Your personality, Your dressing style, the whole image and character. It’s important to think further on, even if You fancy some kind of unusual design now, think if You will still like it after some time. Possibly, this is one of the main arguments, why most of the couples choose a classic wedding bends.

Comfort.
Comfort is one of the most important characters for Your chosen jewelry. 3 factors that affect the feeling of comfort wearing Your ring:
·         Size
·         Form
·         Material
Possibly, that’s exactly why coming into the office of “Wedding Agency” the couples are happy to see the wide choice of ring collection’s offering. We reserve a whole hour for every couple that applies for a consultation for choosing a ring to calmly and slowly try different samples on and to understand with whom they feel better, who suits more. I’ll emphasize – these consultations are for free.

! It’s important to know Your allergy reactions from different materials, and to purchase a ring from that kind of material that won’t cause You a discomfort in Your daily life.

Choice of material.

-This is more a question of taste. What You and Your other half likes, what will more characterize You. How we previously mentioned, also the style of dressing and allergy reactions determine the choice of material. Most common materials for wedding rings:

  •        Gold (You can order all the available “Schalins” rings at the “Wedding Agency” from 585 or 750 proving, also the yellow, white or pink gold. Gold collection.)
  •        Titanium (here You can find “Schalins” collection “Titan”)
  •        Palladium (here You can find “Schalins” collection “Palladium”)

Wedding band together with engagement ring.

Those women who are planning to wear the engagement ring together with the wedding ring, we are advising to try them both on together. “Schalins” ringer has special engagement and wedding rings, which from the very beginning are made as a pack by the designers.


Quality.
  •        Two years guaranty. Especially important that is for the rings with diamonds.
  •        In different stores evaluate: wideness, thickness and weight ratio. Sometimes clients tell us that in other stores rings with the same wideness and thickness has been half the weight. We are not jewelers, so we can’t explain this obstacle, we just advise You to pay attention to that       
  •        Proving into the rings and certificate for the diamonds.
  •        Manufacturer. Just as most products, the rings as well have a difference between manufacturing quality, which is based on the manufacturer.

The “Wedding Agency” has two main directions:
1.      Wedding planning;
2.      Wedding and engagement ring Sweden company’s “Schalins” representation in Latvia.

That’s why, no matter if You’re not our clients for wedding planning services, You’re welcome to view, try on and purchase engagement and wedding rings at our office. How we previously mentioned, we reserve a whole hour for every couple, that’s why You have to arrange a meeting calling to Kalvis by telephone number: 28349937.

The offering with already attached prices You can view also ar our homepage www.milestiba.lv at the rings section. We advise to arrange a meeting and try on the rings at the office, because the couple tend to change their choice after trying the rings on.

Similar post: Engagement and wedding rings wearing traditions in Latvia and abroad.